فهرست منو
bloodtype

گروه خونی شما چیست؟

شاید برایتان جالب باشد که شما از چه گروه خونی می توانید خون بگیرید.

کیسه قرمز گروه خونی فرد اهدا کننده و شاخه های چپ و راست گروه خونی گیرنده را نشان می دهند.
گروه خونی o منفی دهنده همگانی و گروه خونی AB مثبت گیرنده همگانی محسوب می شوند.