فهرست منو

بررسی های زوج نازا

زوج نازا

اگر زوج ها به هر دلیلی بارور نشوند به آنان زوج نازا گویند. اما قبل از تصمیم گیری برای نوع درمان نازایی نیاز به بررسی های زوج نازا است.

قبل از تصمیم گیری برای نوع درمان نازایی زوجین نیاز به چه اقداماتی دارند ؟

برای خانم آزمایشات هورمونی ( ذخیره تخمدانی ) شامل :   FSH , LH , E2 , AMH ,TSH  در روز سوم قاعدگی و همچنین سونوگرافی ، عکس رنگی و برای آقا آزمایش مایع منی درخواست می شود .

آزمایشات خانم :

AMH :

LH -FSH :

E2 :

آزمایش آقایان :

اسپرم :