بررسی های زوج نازا


قبل از تصمیم گیری برای نوع درمان نازایی زوجین نیاز به چه اقداماتی دارند ؟

برای خانم آزمایشات هورمونی ( ذخیره تخمدانی ) شامل :   FSH , LH , E2 , AMH ,TSH  در روز سوم قاعدگی و همچنین سونوگرافی ، عکس رنگی و برای آقا آزمایش مایع منی درخواست می شود .

آزمایشات خانم :

AMH :

LH -FSH :

E2 :

آزمایش آقایان :

اسپرم :