فهرست منو

مشاوره روانشناسی و انگیزشی

مشاوره روانشناسی و انگیزشی

خانم سیلوا درویش پور عزیز، کارشناس مشاوره

از همکاران قدیمی در مرکز نازایی هستند که همکاری ویژه و تنگاتنگی در مشاوره به مراجعین محترم دارند.

برای داشتن یک زندگی متعادل بایستی به تمام جوانب جسمی،روحی ،روانی ، عاطفی و معنوی مان توجه کنیم.
برای اینکه به خودمان امید و انگیزه بدهیم بسیار مهم است که مراقب افکارمان باشیم.
افکار ما با هدایت رفتار و احساسات مان تحقق می یابد
مسیر ذهنی مان ما را به سوی افکار نیرومند پیش میبردو به ما انگیزه می دهد که به دنبال اهدافمان مان باشیم.
انگیزه و توانایی شما ،نه فقط به نفع خودتان است بلکه باعث رشد اطرافیانتان نیز میگردد