فهرست منو

تغییرات خلقی در یائسگی و مدیریت آنها چگونه است؟

یائسگی پدیده‌ای طبیعی و فیزیولوژیک از زندگی زنان را تشکیل می دهد .ممکن است یائسگی در ذهن بعضی از زنان و مردان پایان زنانگی تعبیر شود و کمی ناامید کننده باشد زیرا می تواند باعث تغییراتی در مسائل جسمی ,عاطفی, روانی ,خانوادگی و حتی اجتماعی برای زنان گردد .این تغییرات خلقی در یائسگی ، درست است که باعث عوض شدن مواردی در حوزه عاطفی و نحوه ارتباط با اطرافیانشان می‌شود.
اما داشتن اطلاعات کافی و علمی باعث می شود شما مهارت لازم را برای مدیریت این دوران به دست بیاورید و همانند سایر دوره های طبیعی مانند بلوغ به خوبی بتوانید این دوران را مدیریت کنید و از زندگیتان بیشتر لذت ببرید.

 

در این ویدئو همکار عزیزم خانم #سیلوا_درویش_پور (کارشناس مشاوره ) با شما در مورد اثرات خلقی یائسگی و روشهای پیشگیری از آن صحبت میکنند.

در این ویدئو همکار عزیزم خانم #سیلوا_درویش_پور (کارشناس مشاوره ) با شما در مورد یائسگی
صحبت میکنند.

چگونه تغییرات خلقی در یائسگی را مدیریت کنیم؟